Fotbollstjejer i ring

Bilda idrottsförening

Sidan uppdaterades: 29 februari 2024

Var tredje svensk är medlem i en idrottsförening. Idrotten är vår överlägset största och mest levande folkrörelse, med cirka 19 000 föreningar i 72 specialidrottsförbund (SF). Här hittar du information om att bilda förening.

Bilda idrottförening

En idrottsförening ansluts inte direkt till RF utan ansöker om medlemskap i ett eller flera av RF:s medlemsförbund, specialidrottsförbund (SF). Ansökan om medlemskap i SF görs i ett digitalt ansökningsformulär via IdrottOnline. Tänk också på att en idrottsförening måste ha stadgar, ett dokument som beskriver regler och ramar för föreningens verksamhet.

Starta en idrottsförening

I den svenska grundlagen finns en bestämmelse om enskildas rätt till föreningsfrihet. Föreningsfrihet innebär att individer själva bestämmer om man till exempel vill ansluta sig till en idrottsförening.

Idrottsföreningens demokratiska form ger medlemmarna möjlighet att själva sätta upp ramar för sitt idrottande. Detta görs genom föreningens stadgar.

Det finns inte fastlagt något minsta antal personer som måste vara med för att bilda en förening men för bildandet av en ekonomisk förening räcker det med tre personer. Därför kan det antas att tre personer också är tillräckligt för att bilda en ideell förening.

Så kommer ni igång

För frågor, kontakta ditt RF-SISU distrikt

Lämpligaste sättet är att kalla ihop intresserade till ett möte där ni annonserar att föreningen ska bildas. Kallelsen utfärdas av de som har tagit initiativet till bildandet. Alla intresserade ska ha möjlighet att komma till mötet och i princip får man inte stänga ute någon från mötet.

Vid bildandemötet bör närvarolista upprättas. Denna kan också användas som röstlängd i de fall omröstning begärs. Initiativtagarna sköter normalt denna procedur fram tills mötet har valt mötesfunktionärer (mötesordförande, sekreterare och justeringsmän/rösträknare).

Mötesordföranden lotsar deltagarna genom föredragningslistans punkter som bör vara minst följande:

 1. Fastställande av närvarolista/röstlängd (bilägges protokollet)
 2. Val av mötesordförande
 3. Val av protokollsekreterare
 4. Val av två protokolljusterare och rösträknare
 5. Fastställande av föredragningslista för mötet
 6. Fråga om bildande av föreningen (ska den bildas ja eller nej)
 7. Fastställande av stadgar för föreningen
 8. Fastställande av namn på föreningen
 9. Beslut om medlemsavgiftens storlek
 10. Val av styrelse (ordförande samt X antal ledamöter) för tiden fram till och med det första ordinarie årsmötet.

När mötet har avverkat samtliga punkter på föredragningslistan är föreningen bildad. För att man ska vara säker på att det har gått rätt till är det viktigt att skriva ett protokoll. Av protokollet ska framgå vilka som varit närvarande samt vilka beslut som har fattats. Närvarolista och stadgar bör biläggas originalprotokollet. Självklart ska det av protokollet också framgå vilka som har valts att ingå i föreningens styrelse.

För att den idrottsliga verksamheten ska komma igång krävs ofta en kontakt med kommunens fritidsförvaltning eller motsvarande. Det kan gälla frågor om lokalupplåtelse, bidrag med mera. Inför dessa kontakter kan ett samtal med RF-SISU distriktet vara bra.

Föreningens stadgar

Föreningens stadgar är ett viktigt dokument, själva grunden för verksamheten. Speciellt viktiga blir de om det uppstår en konflikt. Se därför alltid till att hålla stadgarna aktuella. Och att alla i föreningen känner till dem. Som stöd till föreningarna har RF sedan lång tid tillbaka tillhandahållit en stadgemall (docx) Word, 68 kB., tidigare kallad RF:s Normalstadgar för Idrottsföreningar.

En stadgemall är i sig inga stadgar utan ska ses som ett underlag för upprättande av föreningarnas egna stadgar. Nya idrottsföreningar som bildas liksom gamla föreningar som ska göra en stadgeöversyn kan använda stadgemallen som utgångspunkt för framtagandet av föreningens egna stadgar.

Namnregler för förening

Vad en förening får heta är reglerat i RF:s stadgar (pdf) Pdf, 675 kB. samt i särskilda anvisningar för namn på idrottsförening (pdf) Pdf, 114 kB..

 • Namn på förening som lätt kan förväxlas med namnet på annan till RF ansluten förening eller organisation får inte godkännas. Detsamma gäller om namnet väcker anstöt, löje eller obehag.
 • Namn på idrottsförening ska inte innehålla orden ”förbund”, ”svenska”, ”läns”, ”distrikts” eller liknande, eftersom dessa ord betecknar riks- eller regional organisation.
 • Namnet ska inte innehålla orden ”sektion”, ”kommitté”, ”lag”, ”team” eller liknande då dessa leder tanken till underavdelningar inom en förening, eller ordet ”allians” vilket vanligen betecknar en sammanslutning av lokala föreningar.
 • Slutligen ska namnet utvisa att föreningen är en ideell förening som bedriver idrott. Ordet ”förening”, ”klubb”, ”sällskap” eller liknande ska finnas med i kombination med ordet ”idrott”, ”sport”, ”handboll”, ”ishockey”, ”bil” och så vidare.

Avsteg från punkterna 2–4 kan medges vid särskilda skäl. Särskilda skäl kan till exempel vara att sökande förening bedriver idrottslig verksamhet endast som en del av annan huvudsaklig verksamhet eller att det inom den aktuella idrotten finns en tydlig definition av vad som exempelvis utgör ett ”team” och att det på så sätt klarläggs att ett ”team” motsvarar en ideell förening.

Om föreningen av någon anledning behöver byta namn, gå till vår sida för ansökan om namnbyte.

Koppling till SF och RF

En förening ansluts inte direkt till RF utan ansöker om medlemskap i ett eller flera av RF:s medlemsförbund, specialidrottsförbund (SF). En ideell förening får efter skriftlig ansökan upptas som medlem i SF om vissa villkor är uppfyllda.

En idrottsförening behöver inte vara ansluten till RF. Det har dock visat sig att det finns ett flertal indirekta fördelar med att vara medlem i förbund inom RF. Många kommuner har till exempel det som villkor för sin bidragsgivning med mera.

En förening som är ansluten till SF som är medlem i RF är bunden av de demokratiska idrottsliga principerna som följer av RF:s stadgar. En förening som tillhör RF får alltså inte ha egna stadgar som strider mot RF:s stadgar.

Om föreningen önskar bli medlem i SF inom RF gäller numera att den måste ha ett organisationsnummer.

Föreningen kan vid ansökan om medlemskap välja att RF vidarebefordrar ansökan om organisationsnummer till Skatteverket. I samband med att föreningens medlemskap i RF beviljas tilldelas föreningen även ett idrottsinternt föreningsnummer som är unikt för föreningen inom RF. Föreningsnumret, som är fyr- eller femsiffrigt, används i kontakter inom idrottsrörelsen.

Medlemskap i SF

En ideell förening, som består av enbart fysiska personer, får efter skriftlig ansökan upptas som medlem i SF om nedanstående villkor är uppfyllda.

 1. Ansökningen om medlemskap är upprättad enligt RF:s anvisningar.
 2. Föreningen bedriver sådan idrottslig verksamhet som administreras av det SF till vilken ansökan ges in samt även i övrigt uppfyller de särskilda villkor för medlemskap som SF uppställer i sina stadgar.
 3. Föreningen har förbundit sig att i sin idrottsliga verksamhet följa RF:s och respektive SF:s stadgar, tävlingsregler och beslut fattade av överordnat idrottsorgan.
 4. Föreningens namn inte är olämpligt eller kan förväxlas med en till RF redan ansluten förening.
 5. Föreningen har betalat de avgifter som SF i vederbörlig ordning kan ha bestämt.

Vid ansökan om medlemskap i SF måste alltid ett undertecknat protokoll från årsmöte eller bildandemöte bifogas (inskannat fysiskt signerat årsmötesprotokoll, digitalt signerat årsmötesprotokoll eller foto på fysiskt signerat årsmötesprotokoll). Protokollet ska vara undertecknat av mötesordföranden, mötessekreterare och i förekommande fall protokolljusterare (en eller flera utifrån årsmötets beslut).

Tänk på att föreningens beslut om att ansöka om medlemskap i SF måste framgå av bildande-/årsmötesprotokollet (eller att det i protokollet står att man antagit stadgar i vilka det framgår medlemskap i förbundet eller att man ska bedriva idrotten).

Medlemskap i SF innebär samtidigt att föreningen blir medlem i SDF (specialidrottsdistriktsförbund) och RF-SISU distrikt. Lämnar SF förenings ansökan utan bifall, får föreningen överklaga beslutet hos RIN (Riksidrottsnämnden) enligt reglerna i 15 kap. 1 § i RF:s stadgar.

Driva en idrottsförening

Föreningskunskap

För att driva en förening krävs det kunskap inom en hel del områden. För att lära dig hur allt går till kan du kontakta RF-SISU distriktet där du bor. SISU Idrottsutbildarna erbjuder utbildning för föreningsledare. I den nya introduktionsutbildningen lyfts några viktiga områden fram: som fokus på engagemang, verksamhetsutveckling, demokratiska processer och hur en förening byggs upp och bör styras.

IdrottOnline

RF-anslutna idrottsföreningar får tillgång till IdrottOnline. Det är ett gemensamt verksamhetssystem för svensk idrottsrörelse och basen för all kommunikation och administration mellan medlem, förening och förbund.

Ekonomiskt stöd

Statligt lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd) kan sökas av varje idrottsförening, ansluten till något av de SF som tillhör RF och som bedriver idrottslig verksamhet för deltagare i åldern 7–25 år. LOK-stödet finns för att stödja föreningsdriven barn- och ungdomsidrott. Ansökan görs via IdrottOnline Klubb och kan göras av ordförande, kassör och/eller LOK-stödsansvarig firmatecknare. Läs mer på våra sidor om LOK-stöd.

Försäkringar

Genom medlemskapet i Riksidrottsförbundet (RF) omfattas föreningar och förbund automatiskt av ”RF Föreningsförsäkring Bas” som är tecknad i Folksam och betald av RF.

Folksam rekommenderar alla föreningar med aktiv verksamhet att komplettera försäkringen för att omfatta till exempel byggnader, material och teknisk utrustning. Gå in på Folksams webbplats för mer information.

Arbetsgivarfrågan

En förening kan behöva fundera på om den som utför arbete åt föreningen gör det som ideell, konsult eller anställd. Om det finns anställda i föreningen är det föreningen som är arbetsgivare. Föreningens styrelse har då ett arbetsgivaransvar och ska ta ansvar ur ett arbetsrättsligt perspektiv. Det innebär att den anställde och/eller den fackliga organisationen kan rikta ekonomiska krav gentemot styrelsen om den till exempel brutit mot någon arbetsrättslig lag.

När en förening anställer någon för första gången ska föreningen anmäla sig som arbetsgivare hos Skatteverket. Som arbetsgivare har man en skyldighet att lämna in uppgifter och betala skatter och avgifter för både verksamheten och de anställda.

Arbetsgivaralliansen är idrottens arbetsgivarorganisation. Gå in på Arbetsgivaralliansens webbplats för mer information.

Arbetstillstånd för idrottare och tränare

Medborgare i länder utanför EU och som inte omfattas av EES-avtalet måste ha arbetstillstånd för att få bo och arbeta i Sverige. Arbetstillstånd beviljas av Migrationsverket.

För en person som är medborgare i ett land utanför EU och som ska arbeta som idrottare eller tränare i klubb eller en förening som är medlem i RF gäller specifika regler för arbetstillstånd. Gå in på Migrationsverkets webbplats för mer information.

Skatt och redovisning

För ideella föreningar gäller samma regler som för andra arbetsgivare. Det kan däremot finnas undantag för idrottsföreningar. På Skatteverkets webbplats finns samlad information om redovisning av lön, ersättning, arbetsgivaravgift och skatteavdrag för en idrottsförening.

Även ideella föreningar ska följa bokföringslagen – annars riskerar de bestraffning. RF har tagit fram ett stöd för att avlasta föreningarna i detta arbete.

Trygghet och inkludering

Inom idrottsrörelsen råder nolltolerans mot all form av mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp. Alla – både barn, ungdomar och vuxna – ska kunna idrotta utan att riskera att utsättas för detta. Om du misstänker att något inte står rätt till i din förening ska du i första hand ta upp saken med föreningens styrelse. Andra vägar är att kontakta det SF som din förening tillhör, eller RF-SISU distrikt där din förening finns. Vid riktigt allvarliga misstankar kan du kontakta RF:s idrottsombudsman eller använda vår visselblåsartjänst.

Mer om trygghet och inkludering

Avsluta en idrottsförening

För frågor, kontakta ditt RF-SISU distrikt

Ombilda

Det finns två vägar att gå när det handlar om att slå ihop föreningar. Det vanligaste är att en av klubbarna läggs ner, oftast den mindre, eftersom den har mindre administration. Det andra alternativet är att båda läggs ner och en helt ny förening bildas.

Lägga ner

För upplösning av föreningen krävs normalt beslut av årsmötet med minst 2/3 majoritet. Om det förekommer strängare skrivning i föreningens egna stadgar är medlemmarna dock alltid skyldig att följa denna ordning. När föreningen är upplöst ska föreningens organisationsnummer avregistreras hos Skatteverket. Föreningen behöver också meddela det SF som föreningen tillhör att föreningen är nedlagd.

Utträde

Om en förening kommer finnas kvar men inte längre vill vara ansluten till ett eller flera av de SF föreningen är ansluten till så ska begäran om utträde meddelas berört SF. Till begäran ska föreningen bifoga protokollsutdrag från det årsmöte där beslutet fattades.

Sidan publicerades: 31 oktober 2022

Kontakta ditt distrikt

Om du har frågor om att bilda, driva, ombilda eller lägga ner en idrottsförening ska du kontakta RF-SISU distriktet där din förening finns. Distriktet är RF:s lokala kontor, med uppgift att stödja idrottsföreningar.

Frågor och svar idrottsjuridik